Tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä
Café Taika Oy
Alasintie 1, 80130 Joensuu
0400 263 400
info@cafetaika.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Yrittäjä
0400 263 400
info@cafetaika.fi

Rekisterin nimi
Café Taikan asiakasrekisteri

Rekisteröidyt
Rekisterissä on tietoa henkilöistä asiakassuhteen tai näiden potentiaalisen mahdollisuuden perusteella.

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella.
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella: Nettisivujen varausjärjestelmän yhteydessä asiakkaan antama markkinointilupa tai asiakkaan esittämä toive päästä postituslistallemme.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja palveluiden toteuttaminen asiakkaalle.
 • Palveluistamme kertominen.
 • Hoidetaan varausjärjestelmän tilauksiin tai sivuston lomakkeisiin liittyvää yhteydenpitoa. Asiakkaan luvalla sitä voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin.
 • Rekisteriin tietonsa luovuttaneet henkilöt ovat asiakassuhteessa rekisterinpitäjän kanssa.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Nettisivujen varausjärjestelmän asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • mahdolliset allergiat ja asiakkaan esittämät toiveet

Nämä ovat välttämättömiä perustietoja tilauksen käsittelyä, laskuttamista ja toimittamista tai lomakkeisiin vastaamista varten.

Asiakastiedot

 • tiedot toteutuneista ja tulevista varauksista

Rekisteriin tallennetaan tiedot asiakkaan tilaushistoriasta ja tilausten käsittelystä.

Google Analytics kerää nettisivuilla kävijän IP-osoitteen, kielen, selaimen nimen sekä resoluution

Sähköpostimarkkinoinnin asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot

 • sähköpostiosoite

Rekisteröidyn oikeudet
​​​​​​​
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@cafetaika.fi.

Tarkistusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus eli oikeus tulla unohdetuksi
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen poistamme tiedot välittömästi tai ilmoitamme perustellun syyn miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10§) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti, eikä aineistoa voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä.
 • Asiakas on luovuttanut rekisteriin tallennetut tiedot rekisterinpitäjän käyttöön tilatessaan tuotteita varausjärjestelmästä / tai rekisteröityessään sen asiakkaaksi tai vaihtoehtoisesti täyttäessään tarjouspyyntö/palautelomakkeen.
 • Asiakkaalta itseltään sähköpostimarkkinointilomakkeen kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan rekisterinpitäjän asiakassuhteiden hoitamiseen eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Tahoja joille tietoja voidaan tarpeen mukaan luovuttaa
Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Käsittelyn kesto

 • Henkillötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
 • Markkinointilistallemme rekisteröitynyt pääsee poistumaan itse listalta lähettämässämme uutiskirjeessä.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Asiakas voi myös itse vaikuttaa tietojen ajantasaisuuteen ja säilytysaikaan kohdassa Rekisteröidyn oikeudet kuvatuin keinoin. Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Palvelujen ja tuotteiden varauksiin liittyvää asiakasrekisteriä käsittelevät Café Taika Oy:n työntekijät.

Tallennamme lähes kaiken tiedon sähköisessä muodossa ja pyrimme käyttämään vain sähköisiä palveluja ja työkaluja työtehtävien suorittamisessa. Tällainen palveluntarjoaja saatetaan katsoa henkilötietojen käsittelijäksi suhteessa Taikaan. Käytämme tällaisia palveluntarjoajia erityisesti seuraavissa asioissa:

 • tiedon pilvitallennus
 • taloushallinto ja laskutus
 • sisäinen viestintä
 • sähköpostimarkkinointi
 • kotisivujen ylläpito

Evästeet (cookies)
Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden tarkoitus tällä sivustolla on helpottaa ja nopeuttaa asiointia tallentamalla käyttäjän selaimen muistiin tietoja ja kaupan sessiotunnisteen.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän sivustolla on käytössä turvallinen https-yhteys. Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu suojattuun palvelimeen sekä varmuuskopioitu toiseen. Palvelimien tietoturva on aina ajantasalla ja tietoihin pääsevät vain valitut avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii järjestelmään kirjautumisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksen tekoon tai profilointiin.

Voidaanko tähän tietosuojalausekkeeseen tehdä muutoksia?
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.